Meniu

LMT: Mokslininkų kompetencijos kėlimas

Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje keliant kompetenciją Vienos universitete Austrijoje

Dr. Bernadeta Goštautaitė dalyvauja projekte, kurio tikslas – dalyvauti mokslinėje stažuotėje Vienos universitete Austrijoje, siekiant kelti tyrėjos kvalifikaciją, vykdant mokslinę veiklą žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinio mobilumo srityje.

Projekto rezultatai. Stažuotė labai prisidėjo prie mokslininkės kompetencijos kėlimo, nes buvo kasdien bendraujama su aukšto lygio ir kompetencijos mokslininkais, diskutuojamos straipsnių idėjos, aptariamas recenzavimo procesas. Dalyvavimas stažuotės veiklose padarė įtaką tam, kad suplanuotų straipsnių rankraščiai žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinio mobilumo srityje bus priduoti į aukštesnio lygio žurnalą nei būtų buvę įmanoma be stažuotėje įgytos kompetencijos.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-14-0167) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Išvyka į tarptautinį mokslinį renginį (2019 metų Amerikos marketingo asociacijos (AMA) žiemos akademinė konferencija)

Dr. Viltė Auruškevičienė dalyvauja projekte, kurio tikslas – kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje 2019 metų Amerikos marketingo asociacijos (AMA) žiemos akademinėje konferencijoje ir skaitant mokslinį pranešimą „Kompleksiškumo-paprastumo kontinuumas pakuotės dizaine ir vartotojų natūralumo suvokime“. 

Projekto rezultatai. Konferencijoje pristatytas stendinis pranešimas „Complexity-simplicity Continuum in Packaging Design and Consumer Naturalness Perception“ („Kompleksiškumo-paprastumo kontinuumas pakuotės dizaine ir vartotojų natūralumo suvokime“) ir gautos reikšmingos įžvalgos, pakelta mokslininkės kompetencija marketingo srityje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-13-0501) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje keliant kompetenciją Meinuto universitete

Doktorantūros studentė Jolanta Jaškienė dalyvauja projekte, kurio tikslas - kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje stažuotėje Meinuto universitete (Maynooth University, School of Business), vykdant mokslinius tyrimus mokslinio produktyvumo tematikoje.

Projekto rezultatai. Mokslinė stažuotė yra reikšminga doktorantės mokslinei kompetencijai, ypatingai vykdant tyrimus mokslinio produktyvumo tematikoje ir siekiant patobulinti mokslinių publikacijų, kurios būtų spausdinamos aukščiausio lygio žurnaluose, rengimo ir rašymo įgūdžius. Taip pat, stažuotė svarbi gilinant kompetenciją mokslinio produktyvumo tematikoje, vystant mokslinio produktyvumo teorinius modelius bei susiejant žmogiškųjų išteklių praktikas su individualiais tyrėjų moksliniais pasiekimas, rengiant kiekybinio tyrimo klausimyną bei vystant ilgalaikius ryšius su patyrusiais užsienio tyrėjais.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-14-0164) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (Verslo vadybos tematika)

Dr. Vida Škudienė dalyvauja projekte, kurio tikslas – kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje “EURAM (European Academy of Management - Europos Vadybos Akademija), skaitant mokslinį pranešimą. 

Projekto rezultatai. Konferencijoje skaitomas pranešimas „Organizational Justice, Affective commitment, and employee innovative work behavior in IT sector“ prisidės prie gaunamų reikšmingų įžvalgų keliant mokslininkės kvalifikaciją verslo vadybos srityje bei plėtojant bendradarbiavimą su kitais universitetais inovacijų vadybos srityje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-13-0497) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (Senėjimo ir visuomenės tematika)

Dr. Virginija Poškutė dalyvauja projekte, kurio tikslas – skaityti pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "The International Conference on Public Policy" ir kelti kvalifikaciją vystant mokslinius tyrimus senėjimo ir visuomenės srityje.

Projekto rezultatai. Dalyvavimas su pranešimu konferencijoje padės gauti kokybišką grįžtamąjį ryšį iš konferencijos dalyvių – savo sričių ekspertų ir tyrimų lyderių, užmezgami bendradarbiavimo tyrimų ir gerosios patirties sklaidos ryšiai su mokslininkais iš skirtingų kultūrų ir disciplinų.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-13-0496) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje keliant kompetenciją Mises Institute, JAV

Doktorantūros studentas Vytautas Žukauskas dalyvauja projekte, kurio tikslas – dalyvauti mokslinėje stažuotėje Mises Institute (Auburn, Alabama, JAV), siekiant kelti tyrėjo kvalifikaciją ir rengti doktorantūros disertaciją bei mokslines publikacijas jos tematika.

Projekto rezultatai. Stažuotė padeda išplėsti Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimo tinklą su JAV mokslinėmis institucijomis bei stipriai prisideda prie gebėjimų parengti aukštos kokybės ir mokslinės vertės disertaciją bei mokslinę publikaciją. Patirtis mokslinėje stažuotėje leidžia doktorantui panaudoti sukauptą patirtį prisidedant rie pinigų politikos srities tyrimų stiprinimo Lietuvoje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-14-0163) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdytojas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas