Meniu

Akademinių darbų rašymas ir pristatymas (HUM108, LT)

Anotacija

Akademiniai darbai ir darbų pristatymas priklauso mokslo darbų sričiai, todėl turi atitikti bendruosius tokio tipo darbų reikalavimus tiek struktūros, pristatymo ir įforminimo, tiek turinio atžvilgiu. Kokybiški akademiniai darbai rašomi ir pristatomi moksliniu stiliumi, taisyklinga, aiškia ir tikslia lietuvių kalba. Akademinio rašymo ir prezentacijų kurse aptariama akademinių darbų struktūra (įvadas, dėstomoji dalis, išvados), mokslinio teksto struktūra. Studentai mokosi analizuoti mokslinį tekstą ir pristatymus, juos redaguoti ir tikslinti, įsisąmonina normas, ir mokosi kurti savo individualų mokslinį tekstą, juos įforminti pagal bendruosius darbų reikalavimus, įvertinti teksto kokybę  ir išsakyti ir pagrįsti savo nuomonę. Aptariamos mokslinio stiliaus stilistinės ypatybės: abstraktumas, tikslumas, objektyvumas, logiškumas, jų lingvistiniai požymiai ir raiška tekste ir žodinėje prezentacijoje.

Dalyko tikslas

Kurso tikslas – įgyti žinių apie akademinių darbų struktūrą, svarbiausias mokslinio stiliaus ir rašymo ypatybes, specifines mokslinio stiliaus raiškos priemones ir tų darbų įforminimą, žodinį pateikimą, tobulinti įgūdžius kuriant individualų mokslinį tekstą, jį tinkamai įforminti ir pristatyti.

Dalyko studijų siekiniai

  • Žinios ir jų taikymas. Studentai gebės identifikuoti pagrindinius retorikos principus bei išvystys gebėjimą suprasti rašytinių tekstų argumentavimą fokusuotą į tam tikrą tikslą, auditoriją ir retorinį kontekstą.
  • Gebėjimai vykdyti tyrimus. Studentai gebės kurti logišką pastraipų seką teigdami, aiškindami ir apibendrindami turimą ir naują informaciją bei perfrazuoti, integruoti ir susisteminti informaciją atliepiant nagrinėtą mokslinę literatūrą.
  • Specialieji gebėjimai. Studentai gebės surasti ir įvertinti spausdintinius ir elektroninius šaltinius tinkamus akademiniam tekstui bei pateikti originalius argumentus paremtus akademinio tikslo siekiniu, kritiškai mąstyti ir naudoti tinkamą informacija rengiant rašto darbus.
  • Socialiniai gebėjimai. Studentai gebės kritiškai vertinti jų pačių ir kitų rašto darbus ir efektyviai bendradarbiauti su kolegomis rašymo proceso metu.
  • Asmeniniai gebėjimai.  Studentai gebės organizuoti savo rašymo procesą ir savarankiškai rengti raštinius projektus. Studentai supras akademinę atsakomybę ir integralumą.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti