Meniu

ŠMM: Lyderių laikas-3

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa pagrįsta lyderystės samprata, atitinkančia „Lyderių laiko“ projekto idėją ir tikslus, suformuluotus šiam nacionaliniam projektui. Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus  ir nuolatinį mokymąsi,  tobulėjimą susitelkęs  vadybos profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį į mokymo ir mokymosi kokybę. 

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skirta bakalauro ar jam atitinkantį laipsnį turintiems švietimo sistemos darbuotojams, kurių darbo patirtis ne mažesnė nei 4 metai. Ji skirta pirmiausia tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t.y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos - rezultatams. Mokyklos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse, pasiekia aukštesnės mokymo(si) kokybės ir įneša didesnį indėlį į švietimo misijos įgyvendinimą.

Švietimo lyderystės programa integruoja „Lyderio laiko“ ir ‚Lyderių laikas -2“ atliktus ir atliekamus tyrimus, sukurtus dokumentus, remiasi „Lyderių laikas-2“ praktine patirtimi, pasauline švietimo lyderystės patirtimi ir  švietimo lyderystės mokslinėmis išvadomis ir įžvalgomis bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete pilotuotos Švietimo lyderystės magistrantūros programos moduliais ir gerąja patirtimi.

Šioje programoje už projekto lėšas (ES ir valstybės lėšas) negalės studijuoti tie, kurie magistrą valstybės lėšomis yra mokęsi ir apgynę po 2009 m. balandžio mėn.

Švietimo lyderystės studijos bus organizuojamos trimis srautais pagal savivaldybių regionus. Kiekviename etape prioritetas bus teikiamas šioms savivaldybėms:

1 srautas – Pietų regiono savivaldybės (priėmimas baigtas)

2 srautas – Vakarų regiono savivaldybės (priėmimas baigtas)

3 srautas – Rytų regiono savivaldybės (priėmimas baigtas)

Savivaldybių sąrašas >>>

PROGRAMOS TIKSLAS

Parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus - lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t.y.  pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste  rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi. 

STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI

Žinios ir jų taikymas

 A1. Žino ir geba pritaikyti šiuolaikines lyderystės ir vadybos teorijas įvairiuose švietimo kontekstuose, diegiant inovacijas

 A2. Analizuoja ir vertina esminius mokyklų ir kitų švietimo valdymo ir savivaldos institucijų vadybos dėsningumus, taiko šiuolaikinę strateginę vadybą (vizijos kūrimą, strateginį planavimą), rinkodarą, išteklių vadybą, žmogiškųjų išteklių vadybą, projektų vadybą ir kokybės vadybą

 A3. Žino ir taiko šiuolaikines naujojo viešojo administravimo koncepcijas, žino švietimo sistemos paskirtį, tikslus, uždavinius

 Gebėjimai vykdyti tyrimus

B1. Planuoja ir geba atlikti originalius kiekybinius ir kokybinius tyrimus švietimo vadybos  srityje bei geba kūrybiškai pritaikyti tyrimų rezultatus sprendimams priimti

Specialieji gebėjimai

C1. Analizuoja ir vertina esminius mokyklų ir kitų švietimo organizacijų vadybos principus

C2. Nustato strateginius švietimo organizacijos tikslus, užtikrina būdus ir priemones jiems pasiekti. siekiant efektyvaus organizacijos funkcionavimo.   

C3. Inicijuoja inovatyvius švietimo organizacijos ir visos švietimo sistemos projektus įvairiuose lygmenyse, taikant naujausias vadybos ir lyderystės teorijas nei naujausias technologijas 

C4. Plėtoja švietimo organizacijų bendruomenės narių lyderystę

C5. Organizuoja ir plėtoja pokyčius savo organizacijoje ir nacionalinėje švietimo sistemoje. 

C6. Taiko įgytas teorines žinias vadovaujančiame darbe: geba formuluoti ir deleguoti užduotis, motyvuoti, skatinti ir telkti į komandą darbuotojus, vadovauti veiklos kontrolei, identifikuoti neetiškas situacijas, vadovauti remiantis vertybiniais, etikos ir socialiai atsakingais organizacijos valdymo principais

C7. Taiko veiklos refleksijos metodus, nukreipiant juos į švietimo sistemos, organizacijos ir atskirų individų nuolatinį tobulėjimą.

Socialiniai gebėjimai

D1. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti žiniomis pagrįstas išvadas,  efektyviai bendrauja su specialistų ir ne specialistų auditorijomis. 

D2. Bendradarbiauja tarpkultūrinėse, tarpfunkcinėse komandose, taip pat ir virtualioje erdvėje. 

D3. Bendrauja skatinant pasitikėjimą, atvirumą, tolerancijos ir partnerystės dvasią, naujovėms palankią kultūrą. 

D4. Prisiima atsakomybę už organizacijos vystymą, darbuotojų ir savęs ugdymą

 Asmeniniai gebėjimai

E1. Taiko mokymosi visą gyvenimą principus asmeniniame lygmenyje ir įgalina organizacijos mokymąsi

E2. Mąsto strategiškai, sistemiškai ir kritiškai,  praktikoje taiko kūrybingus, novatoriškus, etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus. 

E3. Demonstruoja transformacinės lyderystės vertybes ir nuostatas

PROGRAMOS VADOVĖ

 

STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS

Studijų programos pavadinimas

Švietimo lyderystė

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis ir šaka (pagrindinė)

N200 Vadyba

Valstybinis kodas

6211LX008

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji

Studijų forma ir trukmė (metais)

Nuolatinė,1,5 metų

Studijų programos apimtis (kreditais)

90 ECTS kreditų

Studijų programos vykdymo kalba

Lietuvių, anglų

Diplomo pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7120

Minimalus stojančiojo išsilavinimas

Bakalauras ar jam atitinkantis išsilavinimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Dalykų sąrašas