Meniu

Strateginis projektų valdymas

Mokymų tikslas – suteikti žinias ir ugdyti gebėjimus, būtinus sprendžiant kompleksines projektinės veiklos tobulinimo problemas nuolat kintančioje organizacijų aplinkoje.

 

PAGRINDINĖS TEMOS:

  • profesionali projektų valdymo procesų analizė;
  • objektyvus organizacijų projektinės veiklos gebėjimų vertinimas;
  • prioritetinių tobulinimo krypčių identifikavimas ir suderinimas su organizacijų strate­gija;
  • konstruktyvus projektinės veiklos tobulinimo planavimas ir vadovavimas jo įgyvendini­mui.

 

Mokymų metu kompleksiškai nagrinėjamas strateginis organizacijos projektinės veiklos lygis, kuriame siekiama ilgalai­kių organizacijos tikslų įgyvendinimo, taupant organizacijos išteklius, standar­tizuojant projektinę veiklą ir sukuriant jos palaikymo priemones.

 

MOKYMAI SKIRTI:

Į šiuolaikines praktikas ir tarptautinius standartus orientuotas mokymų turinys ir mokymo metodai kuria vertę visiems organizacijos projektinės veiklos dalyviams:

  • aukščiausiojo lygio vadovams – formuojamas konstruktyvus požiūris į projektinės veik­los ir organizacijos strategijos integravimą, ugdomi įgūdžiai, būtini projektinės veiklos tobulinimo pokyčių įgyvendinimui;
  • padalinių vadovams – suteikiamos žinios ir formuojami įgūdžiai, reikalingi jiems paval­džių išteklių naudojimui ir padalinių tikslų derinimui su projektinės veiklos tikslais;
  • projektų valdymo tarnybų vadovams ir procesų savininkams – apibrėžiamas organiza­cijos projektų valdymo procesas, formalizuojami projektinės veiklos vaidmenys ir atsa­komybės;
  • projektų savininkams ir produktų bei paslaugų vadovams – formuojami projektų peržiū­ros ir kontrolės priemonių taikymo įgūdžiai, būtini projektiniam kokybiškų produktų, paslaugų ir sistemų kūrimui;
  • projektų vadovams – formuojamos tarptautiniais stan­dartais apibrėžiamos projektų valdymo kompetencijos.

 

Unikalus mokymų turinys pagrįstas šiuolaikiniu požiūriu į projektų valdymo procesus ir jų tobulinimą pagal organizacijų strateginius tikslus, siekiant suformuoti pagrindus konkrečių or­ga­nizacijų projektinės veiklos tobulinimui.

 

MOKYMŲ TURINYS:

Laikas

Temos

Lektorius

Spalio 13 d.

 

Dalyvių projektinės veiklos patirtys, mokymosi priorite­tai. Šiuolaikinis požiūris į organizacijos projektinės veiklos to­bu­lini­mą: strateginio projektų valdymo tikslas ir uždaviniai.

Alfredas Chmieliauskas

 

 

Organizacijos strategijos ir projektinės veiklos jungiamoji grandis – projektų portfelio valdymas. Portfelio valdymo sudėtinės dalys.

Alfredas Chmieliauskas

 

 

Procesinis požiūris į projektų valdymą. Pro­cesų valdymo bran­dos modeliai. Projektų valdymo branda – organizacijos kompetencijų matas.

Vytautas Būda

 

 

Organizacijos procesų modeliavimas. Projektų valdymo proceso standartizavimas: etapai, sprendimai, rezultatai, vaidmenys ir atsakomybės.

Vytautas Būda

Spalio 14 d.

 

Projektų valdymo procesas – organizacijos projektų valdy­mo patirties kaupimo ir optimizavimo sie­kių išraiška. Projektų valdymo branda ir proceso formalizavimas.

Algimantas Brazauskas

 

 

Projektų valdymo tarnyba – organizacijos projektų valdymo proce­so savininkas. Tarnybos kūrimo kelias: poreikiai, prie­lai­dos, tikslai ir uždaviniai. Atvejo analizė.

Algimantas Brazauskas

 

 

Tarptautiniai projektų valdymo standartai: ICB, PMBOK, PRINCE2. Individų ir organi­zacijų projektų valdymo kom­petencijų vystymas ir sertifikavimas.

Saulius Šimkonis

 

 

Patirties analizė ir sklaida – pagrindinė organizacijų projek­tinės veiklos tobulinimo prielaida. Projektinės veiklos pa­tirtys ir išmoktos pamokos.

Saulius Šimkonis

 
 
Doc. dr. Alfredas Chmieliauskas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Doc. dr. Alfredo Chmieliausko pagrindinę dėstymo ir tyrimų sritį sudaro projektų, programų ir portfelių valdymas, o taip pat organizacijų strategija ir pokyčių valdymas. Jis yra ISM vadovų magistrantūros Projektų valdymo modulio vadovas, vienas iš Lietuvos projektų vadybos asociacijos įkūrėjų ir ilgametis jos prezidentas, bei konsultacinės kompanijos Chmieliauskas ir partneriai, UAB vadovas. 
 
 
Vytautas Būda ISM Vadybos ir ekonomikos universitete dėsto vadovų magistrantūroje projektų ir procesų valdymo moduliuose. Verslo įmonių darbuotojams teikia projektų ir procesų valdymo konsultacijas, veda projektų valdymo, procesų valdymo seminarus. Su bendraautoriais išleido projektų valdymo žinyną, projektų valdymo terminų žodyną.    
Vytautas Būda yra vienas iš Lietuvos projektų vadybos asociacijos steigėjų, Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA) narys.                                                                                                                   
 
Daugiau kaip 20 metų patirtį turintis Algimantas Brazauskas yra projektų vadovavimo praktikas ir projektine veikla pagrįstų įmonių vystytojas. UAB „BLUE solutions“ vykdantysis direktorius ir projektų direktorius, atsakingas už efektyvios veiklos procesų ir rodiklių sistemos kūrimą, palaikymą ir vystymą. Visų įmonės vykdomų projektų sporsorius.
Algimanto Brazausko vadovaujama įmonė yra didžiausia Microsoft ERP sistemų diegėja Baltijos šalyse, vykdo didžiuosius verslo valdymo procesų optimizavimo, ERP sistemų ir analitikos sistemų diegimus ir priežiūrą.
 
​Saulius Šimkonis turi daugiau nei 20 metų patirtį valdant įvairius projektus, programas ir portfelius. Jis yra įgijęs PMP, PRINCE2 Practitioner, IPMA-A tarptautinius projektų valdymo sertifikatus, o nuo 2014 m. paskirtas IPMA pirmuoju vertintoju Lietuvoje sertifikuojant įvairaus lygmens (IPMA-A, B, C, D) projektų vadovus. Jis yra projektų portfelio vadovas Swedbank AB, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete dėsto vadovų magistrantūros programoje. Konsultuoja projektų, programų, portfelių valdymo klausimais, kuria mokymo programas ir veda mokymus.
 
 

MOKYMO PROGRAMOS DATOS:

 
MOKYMO PROGRAMOS KAINA – 590 Eur.
 
 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS >>

 
 
Turite klausimų dėl šio mokymo? Susisiekime - mielai atsakysiu į visus iškilusius klausimus.  
 
Projektų vadovė Renata Štombergaitė
El.paštas: rensto@ism.lt
Tel. +370 671 44122