Meniu

Strateginis valdymas

Strateginio valdymo srities tyrėjų grupė analizuoja strategijos ir verslo modelio inovacijas, tarptautinės vadybos klausimus, verslo strategijos mikro-kūrimą. Esminis strateginio valdymo klausimas – kokie veiksniai turi įtakos ilgalaikei organizacijų sėkmei. Atsakymo į šį klausimą paieškos lemia strateginio valdymo tyrimų grupės vykdomų tyrimų tematikas. Tyrimai apima tokias sritis kaip verslo strategijos mikro-kūrimas, strategijos ir verslo modelio inovacijos, į misiją orientuota organizacinė kultūra, internacionalizacija, tarptautinio verslo plėtra, verslo plėtra ir įmonės strategija. Šios grupės tyrimų rezultatai buvo publikuoti tokiuose moksliniuose žurnaluose kaip Technological Forecasting and Social Change ir Journal of Modelling in Management.

Strategijos ir verslo modelio inovacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete siekiame tirti naujausias ir aktualiausias temas strateginio valdymo srityje tam, kad praplėstume mokslo žinias ir geriau suprastume kaip strateginis valdymas siejasi su kitomis disciplinomis. Šioje tematikoje tiriame organizacijų tinklus ir aljansus, organizacijos gebėjimus (angl. organizational capabilities), verslumą, globalias strategijas,  strateginius procesus, ištekliais grįstą požiūrį į organizaciją, kintančios strategijos principus, technologines kompetencijas, strategijos ir ekonomikos dermę, psichologinės organizacijos aplinkos įtaką strateginiam valdymui ir inovacijoms. Iš šių tyrimų temų kyla dar viena – strategijos įgyvendinamumas. Šiuo metu pasaulyje tyrėjai dažnai diskutuoja strategijos formavimo ir įgyvendinimo temomis. Nepaisant to, tyrimų apie organizacijų pajėgumus įgyvendinti strategiją iš tiesų yra labai nedaug. Tyrimus šia kryptimi pradėjome 2012 m. pasirodžius John P. Kotter straipsniui „Accelerate!“, kur jis aptarė technologijų vertę ir kaip jos gali būti naudojamos sukurti „šešėlinę organizaciją“, kurioje darbuotojų komandos būtų pasirengusios įgyvendinti organizacijos strategiją ir būtų jos naujovių varomąja jėga. Suformavus strategiją, ją pradėjus įgyvendinti, svarbu pašalinti visus šio proceso kliuvinius. Mes siekiame suprasti kokie tie kliuviniai yra ir kas organizacijose palaiko strategiją gyvą. Šių tyrimų rezultatai padeda strategijoms tapti efektyvesnėmis, nes jų sukūrimas paremtas stipriu organizacijos DNR. Taigi, jungtis tarp strategijos formavimo ir įgyvendinimo – strategijos aktyvavimas – yra ISM strateginio valdymo grupės tyrimų svarbiausia tema.

Šioje srityje siekiame atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokią įtaką organizacijos strategijai daro tinklai ir aljansai?
 • Kokią įtaką strateginiam mąstymui daro organizacijos gebėjimai, verslumas, globalizacija, strateginiai procesai?
 • Kaip organizacijos psichologinė aplinka siejasi su strateginiu valdymu ir inovacijomis bei kokią tai daro įtaką organizacijos veiklos rezultatams?
 • Kokią įtaką organizacijos strategijai daro technologijos ir inovacijos?

Šios tyrimų srities ISM publikacijos: 

 • Paliokaitė, A., Pačėsa, N., & Sarpong, D. (2014). Conceptualizing strategic foresight: an integrated framework. Strategic Foresight, Strategic Change, 23(3-4), 161-169.
 • Paliokaitė, A., & Pačėsa, N. (2015). The relationship between organisational foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 101, 165-181.
 • Haring, L. (2015). Factors influencing knowledge asymmetries due to permeability in international organizations. In 15th EBES Conference – Lisbon, 8-10 January (pp. 1-15). Lisbon.
 • Haring, L., & Kriauciunas, A. P. (2016). Knowledge Sharing Optimization through Embeddedness in International Organizations. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2016, No. 1, p. 16829). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 • Babelytė-Labanauskė, K., & Nedzinskas, Š. (2017). Dynamic capabilities and their impact on research organizations’ R&D and innovation performance. Journal of Modelling in Management, 12(4), 603-630.

Tarptautinė vadyba

Daugelio šalių ekonomikų augimas priklauso nuo tarptautinio verslo ir prekybos. Dėl augančios pasaulinės konkurencijos vis dažniau tarptautinė plėtra tampa įmonių strategijos dalimi visame pasaulyje. Tarptautinis verslas – daugiadisciplininė sritis, kuri buvo analizuota iš įvairių perspektyvų, pvz. ekonomikos, organizacijų tyrimų, organizacijų elgsenos ir žmogiškųjų išteklių valdymo, verslumo ir kt. Ji taip pat apima platų tyrimų sričių spektrą, tokių kaip tarptautinės plėtros procesas, kultūrinių skirtumų įtaka įmonės tarptautinės plėtros sėkmei ir vadovų priimamiems sprendimams, įvairūs tarptautinių bendrovių veiklos aspektai, pagrindinės būstinės ir padalinių santykiai kontrolės, autonomijos, žinių perdavimo pjūviais ir t.t. Tarptautinio verslo tyrimų srityje vis didesnio susidomėjimo sulaukia įmonių iš kylančių ekonomikų ir posovietinių šalių tarptautinė plėtra, kurių tarptautinės plėtros procesai neretai yra skirtingi nei labiau išsivysčiusiose ekonomikose.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete tarptautinio verslo tyrimai vykdomi trimis kryptimis. Pirma, atsižvelgiant į įmonių tarptautinės plėtros posovietiniame kontekste tyrimų stygių, ISM tyrėjai siekia prisidėti prie šios srities, tirdami tokios tarptautinės plėtros varomąsias jėgas, trukdžius, išteklius, strategijas, socialinį kapitalą ir kt. Antra, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių svarbą įmonių tarptautinei plėtrai bei įmonių institucinės ir kultūrinės aplinkos įtaką, ISM yra įsitraukęs į lyginamuosius žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimus ir yra aktyvus  tarptautinio žmogiškųjų išteklių valdymo tinklo CRANET narys. Galiausiai, ISM tyrėjai taip pat atlieka tyrimus aukštojo mokslo institucijų tarptautiškumo tematikoje.

Šioje srityje siekiame atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kaip įmonės iš posovietinių šalių vykdo tarptautinę plėtrą ir kaip veikia užsienio rinkose?
 • Kokie veiksniai padeda numatyti įmonių tarptautinę plėtrą skirtingose pramonės šakose?
 • Kokie veiksniai paaiškina jų išgyvenimą ir eksporto plėtrą?
 • Kaip įmonės tarptautinė plėtra prisideda prie jos veiklos rodiklių namų rinkoje, išgyvenimo užsienio ir namų rinkose, produktų ir procesų inovacijų?
 • Kokią įtaką žmogiškųjų išteklių valdymo strategijai ir veikloms daro instituciniai ir kultūriniai veiksniai?
 • Kokią įtaką asmens ir organizacijos veiklos rodikliams daro akademinių darbuotojų tarptautinė patirtis?

Šios tyrimų srities ISM publikacijos: 

 • Rozell, E. J., Elenurm, T., Alas, R., Kazlauskaitė, R., & Bučiūnienė, I. (2013). Perceptions of entrepreneurial success factors. In Managing in a global economy XV: international conference, proceedings of Eastern academy of management ' (pp. 1-27). Seville.
 • Kazlauskaite, R., Buciuniene, I., Poor, J., Karoliny, Z., Alas, R., Kohont, A., and Slavic, A. (2013). „Human Resource Management in the Central and Eastern European Region“. In E. Parry, E. Stavrou-Costea and M. Lazarova (Eds.) Global Trends in HRM. Houndmills: Palgrave Macmillan, 103-121.
 • Kazlauskaitė, Rūta; Bučiūnienė, Ilona.; Poór, J.; Karoliny, Z.; Alas, R.; Kohont, A.; Szlávicz, Á. Human resource management in the Central and Eastern European region. Global trends in human resource management. Houndmills, 2013, p. 103-121.
 • Gelbūda, M.; Kazlauskaitė, R.; Šarapovas, T.; Abramavičius, Š. (2014) Bounded sociality view of internationalization of firms and its key concepts. Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy: 1st AIB-CEE Chapter conference. Budapest: Corvinus University of Budapest, October 9-11, 2014 p. 1-35.
 • Kazlauskaitė, R.; Autio, E.; Gelbūda, M.; Šarapovas, T.; Venciūtė, D. (2014). Internationalisation process in emerging economy contexts: a meta-synthesis. Enrepreneurial endeavours: aprofusion of research, policy and practitioner practices: RENT conference XXVIII. November, 19-21, 2014, Luxemburg, Luxemburg University, 5 p.
 • Kazlauskaitė, R., Abramavičius, Š., Šarapovas, T., Gelbūda, M., & Venciūtė, D. (2015). Network research on internationalization of firms from the emerging economies: literature review and propositions. European Journal of Business and Economics, 10(1), 26-30.
 • Kazlauskaitė, R., Erkko, A., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The Resource-based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective. Entrepreneurial Business and Economics Review, 53-64.
 • Kazlauskaitė, R., Erkko, A., Šarapovas, T., Abramavičius, Š., & Gelbūda, M. (2015). The speed and extent of new venture internationalisation in the emerging economy context. Entrepreneurial business and economics review, 1-12.
 • Preidienė, J. & Kazlauskaitė, R. (2016). How does career capital influence academic staff performance and perceived marketability in the context of international mobility? Proceedings of the conference. Xth International Workshop on HRM. Cadiz, Spain.
 • Preidienė, J., Kazlauskaitė, R., Preidys, S. (2018). International academic mobility – who, why and how? Proceedings of the 15th International HRM conference. Madrid, Spain.

Verslo strategijos mikro-kūrimas

Įprastai, analizuojant konkurencingumą, buvo žvelgiama į įmonę ar pramonės šaką. Taip įmonių veiklos rezultatai buvo tiriami pasitelkiant įmonės lygmens kintamuosius, pvz. įmonės pajėgumus, pramonės šakos struktūrą ar pan.  Verslo strategijos mikro-lygmuo dekonstruoja tokius apibendrintus konstruktus kaip organizacija ir tiria jo sudedamąsias dalis bei tinklus. Šioje srityje dėmesys sutelkiamas į asmenų įvairovę, vadovų komandą ir jų bendravimą, siekiant įmonės lygmens veiklos rodiklių. Technologijos vis labiau leidžia analizuoti esmines sudedamąsias dalis, kurios yra ne tik asmenys, kad ir kokie jie būtų svarbūs, bet taip pat ir procesai, rutininės veiklos, artefaktai ar „dalykai“, kurie taip pat daro didelę įtaką organizacijų veiklos rezultatams. Taigi, mikro-lygmuo yra tokių tyrimų esmė. ISM atliekami tyrimai vykdomi dvejomis kryptimis: elgsenos strategija (vadovų ir organizacijos suvokimas) ir žinių valdymo bei mokymosi mikro-lygmuo. Pasitelkiant naujausius socialinių tinklų analizės metodus bei socialinės ir kognityviosios psichologijos įrankius, mes siekiame suprasti, kokią įtaką aukščiausios ir vidutinės grandies vadovų, komandų ir organizacijų strateginiam sprendimų priėmimui daro sąmoningi ir nesąmoningi šališkumai, ir siekiame atsakyti, kokią įtaką vadovo psichologiniai procesai daro kolektyvinei lyderiavimo elgsenai. Kitos sritys, kurių taikyme ISM turi daug patirties, yra nauji verslo modeliai bei platformų ekonomika. Dar viena sritis – vadovų mokymosi tinklai ir jų įtaka organizacijų rezultatams bei visuomenei.

Šioje srityje siekiame atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokie yra naujų verslo modelių ir platformų valdymo mikropagrindai?
 • Kokie yra veiksmingo mokymosi proceso ir organizacijos mokymosi rezultatų mikropagrindai?
 • Kaip strategijos mikro-kūrimo ar elgsenos strategijos požiūris papildo dabartinį konceptualųjį strateginių sprendimų ir struktūros supratimą?
 • Kaip strategijos mikro-kūrimas skiriasi įmonėse, veikiančiose išsivysčiusių šalių rinkose ir kokie - besivystančių ar naujai susiformavusių šalių rinkose?
 • Kaip verslas-verslui kontekste strategijos mikro-kūrimo požiūris paaiškina aukščiausio lygio vadovų vaidmenį ir lyderiavimą, vadovaujant, sąveikaujant ir pasinaudojant socialiniais tinklais?
 • Ar strategijos mikro-kūrimo arba elgsenos požiūrių naudojimas sprendžiant strateginius klausimus reikalauja naujų tyrimų metodologijų?

Šios tyrimų srities ISM publikacijos: 

 • Liubertė, I. (2014). Tacit knowledge transfer through social Interactions in the pharmaceutical licensing. In 10th interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital and extra-financial information, 18-19 September (pp. 1-8). Ferrara: University of Ferrara.
 • Liubertė, I. (2017). The ways firms share and hide: Knowledge secrecy in inter-firm cooperation. In EGOS Colloquium, 6-8 July (33(62), pp. 1-25). Copenhagen: CBS.
 • Maikštėnienė, K. (2017). Multisided Platform or Service Reseller? How Business Model Impacts the Choice of Professional Service Provider // 26th Annual Frontiers in Service Conference, June 22-25, 2017. New York, NY, USA, p. 274.
 • Maikštėnienė, K. (2017). Social Network Characteristics that Influence Seller’s Decision to Join a Sharing Economy Platform // International Social Network Conference (International Network for Social Network Analysis - INSNA), May 30 – June 4, 2017. Beijing, China, p. 282-283.
 • Maikštėnienė, K. (2018). Personal Networks in Baltic Tech Innovators: The World is an Opportunity, Neighborhood is a Glass Ball? // The 2018 AABS Conference at Stanford University, June 1-3, 2018. Palo Alto, CA, USA.
 • Maikštėnienė, K. (2018). The Impact of Same-Side Network Structure on Customers‘ Choice of Digital Service Platform // Competitive Advantage in the Digital Economy Forum – CADE 2018, June 18-20, 2018. U. of Warwick - Venice, Italy.

Tyrėjai: