Meniu

Kokybė ISM

ISM kokybės užtikrinimo principai:

  • Mes siekiame ne tik užtikrinti, bet ir nuolatos gerinti studijų kokybę.
  • Visa bendruomenė atsako už kokybės užtikrinimą ir gerinimą.
  • Mums svarbi mūsų studentų, dėstytojų, absolventų ir kitų socialinių dalininkų nuomonė ir jų įsitraukimas į kokybės užtikrinimo procesą.
  • Mes siekiame išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimo dermės.
  • Mes  garantuojame kokybės užtikrinimo procedūrų skaidrumą.
  • Esame atviri teikiamoms kokybės užtikrinimo rekomendacijoms, jas įgyvendiname ir teikiame grįžtamąjį ryšį.
  • ISM kokybės užtikrinimo sistema atitinka nacionalinius ir tarptautinius standartus.

Vidinis ISM studijų kokybės užtikrinimas:

Kokybės užtikrinimui  universitete yra svarbus subsidiarumo principas, kuris reiškia, kad sprendimai dėl veiklos turi būti priimami tame lygmenyje, kuriame visų problemų ir procedūrinių klausimų sprendimas yra efektyviausiais. Tokiu būdu, kai sprendimų teisė patikima tam lygmeniui, kuriame jis efektyviausias, atsakomybė už veiklos kokybę taip pat paskirstoma visiems lygmenims:
  • Institucinis lygmuo
  • Programos lygmuo
  • Dalyko / modulio lygmuo

Studentų apklausos rezultatai: